چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

فروش محصول آموزش دعازیارت ومناجات خوانی

قیمت : 40,000 تومان

قیمت با تخفیف ویژه : 30,000 تومان
آموزش دعا زیارت ومناجات خوانی به شیوه کاملا علمی


نام محصول:
(آموزش دعاوزیارت ومناجات خوانی)

طراح ومدرس محصول:
(سیدصالح حسینی)

قالب محصول:
(فایل صوتیmp3)

حجم محصول:
             (۱۹۵مگابایت)

نوع محصول:
(پس ازخرید دانلود کنید)

چرا محصول آموزش دعاوزیارت ومناجات خوانی؟؟؟

محصولی که شما دراختیاردارید،شامل تدریس پنج فصل آموزش عملی،درقالب ۱۵جلسه می باشد این محصول  ویژگی بسیارزیادی دارد،ازجمله این ویژگی ها میتوان به مواردزیراشاره کرد:

_چگونگی اجرای روضه وشعر در دعاوزیارت خوانی
_آموزش ونحوه استفاده از تکنیک هامانندتحریرهاوکشش ها دردعاوزیارت خوانی
_آموزش مضمون سازی وتفسیرفرازهادردعاوزیارت خوانی
_آموزش ومعرفی دستگاه های آوازی دردعاوزیارت خوانی
_آموزش ونحوه استفاده ازحالت دهان دراجراجهت جلوگیری ازفشاربروی صدا،راحتی وزیبایی اجرادردعاوزیارت خوانی
_آموزش مخاطب شناسی ومجلس داری دردعاوزیارت خوانی
_آموزش ونحوه تقلید ازالگو برای مبتدی هادردعاوزیارت خوانی
_آموزش وقف کردن درفرازهای دعاباتوجه به اصول معانی دردعاو زیارت خوانی
_آموزش ونحوه استفاده از حجم صداباتوجه معانی فرازها دردعاوزیارت خوانی
_اصول استفاده از پردها های صدا بم خوانی توسط واوج خوانی دردعاوزیارت خوانی
_آموزش لحن دعاوزیارت خوانی
_آموزش محتواهای دعاوزیارت خوانی
_روش های اجرای دعاوزیارت خوانی
_و...


درصورت بروز مشگل باشماره زیزتماس بگیرید:
09366087589
09907578679

آیامی دانید،استفاده ازحجم صدا درفرازهای دعاوزیارت متفاوت است؟
ایامی دانیددرکجای دعابایدروضه یاشعربخوانیم!!آیادرست است دروسط دعاروضه خواند؟؟

آیا می دانیدلحن چیست!!ولحن دعاوزیارت خوانی چگونه است؟؟

آیا می دانیدمضمون سازی چیست؟!! دردعاوزیارت خوانی،چگونه درچه فرازهایی استفاده می شود؟؟

آیامی دانیددرکجای فرازهابایدتحریرزد!!یاچه نوع تحریری بزنیم!!کشش هاچگونه بایدانجام شود
آیا دستگاهای مناسب هردعاوزیارت یامناجات رامی شناسید؟؟

آیا می دانید درچه فرازی بایدبم بخوانیم درچه فرازی اوج یا توسط،!!معیارهای استفاده ازپرده های صوتی چیست؟؟

آیامی دانید،حالت دهان دراجرا بایدچگونه باشد!! چگونه بدون فشار بخوانیم!!چگونه فنی وزیبا ازصدااستفاده کنیم؟؟

آیا می دانیددرفرازی اگر اشتباه وقف کنیم ممکن است معنی آن فرازتغییرکند!؟؟اصول وقف دردعاوزیارت خوانی چیست؟؟

آیا می دانید چگونه می توان مستمع رادراجرا باخود همراه وهمنواکرد؟؟می دانیددرکجا نبایدمستمع راهمراه کرد؟
ایا روش اجرای همراه کردن مستمع یاعدم آن رامی دانید؟؟

آیا می دانیددرفرازی که مصیبت است اهنگ،لحن،حجم،پرده صدابایدبافرازی که احساسی است متفاوت باشد؟؟

آیا می دانیدمحتوای دعاوزیارات چه هستند!!

آیا مبتدی هامی دانندچگونه بایدازالگو وتقلیددرعاوزیارت استفاده کنند؟؟

آیاروش های اجرای دعاوزیارت خوانی را می دانید؟؟چگونه اصولی شروع کنیم؟؟کدام فرازرا تفسیریامعنی کنیم!! چگونه علمی واصولی وارد روضه شویم؟؟


درصورت بروز مشگل باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589
09907578679

شایدشما عزیزی که این نکات رامی خوانیدباخودبگوییدکه دعاوزیارت خوانی،اینهمه تدریس ندارد!!یابگویید من که دردعا وزیارت روضه خوب می‌خوانم یا باحجم مناسب می خوانم،اما نکته این آموزش ها باانچه شما تااکنون تجربه کردیداین است که آنچه راشما فراگرفته اید،فرایندتقلید،یعنی گوش دادن دعاوزیارت ازمداحان به نام واجرا درجلسات ونهایتاکسب تجربه،یعنی دراصل شما مداح عزیز علم دعاوزیارت خوانی رافرانگرفته اید،بلکه گوش دادیدوخوانده این،این محصول تمامی آموزشها وتداریس آن علمی اصولی،فنی،می باشد،یعنی شما چیزی رامی آموزیدکه یا نمی دانستید،یا انچه را اجرا می کردیداشتباه بوده،اگربخواهم صادقانه عرض کنم،بعنوان مثال نود درصدمداحان معمولی یعنی مداحانی که کشوری نیستند،در وسط دعاوزیارت روضه می خوانند،درحالی که این یک اشتباه بزرگ است،به هیچ عنوان نبایدوسط دعاوزیارت روضه خواند،اینکه کجاوچگونه بخوانیم درمحصول به آن خواهی رسید،این مثال گویای این است که هرآنچه راکه شما اجرا می کنیداز حجم صدا پرده های صدا،حالت دهان وغیره،اجرا می کنیداما غیراصولی و در بیشتر اشتباه است،بنابراین پیشنهادوتوصیه بنده به شما این است این محصول ۱۵جلسه ای پنج ساعته را تهیه کنید،وعلمی زیبا بدون فشار صدا،وفنی واصولی بخوانید،تااول خودتان ودوم مستمع لذت واقعی اجرای شما در دعاوزیارت ومناجات خوانی را ببرد

توجه:
(لطفا‌پس از خرید محصول را دانلود کنید )

درصورت بروز مشگل باشماره زیر تماس بگیرید:
09366087589
09907578679
اینستاگرام ما
ثبت نام کلاس مداحی شماره تماس:
۰۹۳۶۶۰۸۷۵۸۹
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#آموزش_مداحی
#کلاس_مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مداحی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی 
#امام_حسین 
#کربلا 
#اربعین

ثبت نام کلاس مداحی شماره تماس:
۰۹۳۶۶۰۸۷۵۸۹
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب ...


شورمحرم۹۸ بانوای سیدصالح حسینی

دست مادرا رو باید بوسید
ماروبه حسینیه آوردن

#آموزش_مداحی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#سید_صالح_حسینی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#اربعین 
#امام_حسین 
#کربلا 
#مداحی

شورمحرم۹۸ بانوای سیدصالح حسینی

دست مادرا رو باید بوسید
ماروبه حسینیه آوردن

#آموزش_مداحی ...


کارگاه تخصصی نوحه(ملودی سازی)جلسه 
دوم (کلیپ تدریس کارگاه)

زیر نظر مدرسین اقایان
حمید رمی
سیدصالح حسینی

کارگاه تخصصی نوحه(ملودی سازی)جلسه
دوم (کلیپ تدریس کارگاه)

زیر نظر مدرسین اقایان
حمید رمی
سیدصالح ...


نوحه شهادت امام علی علیه السلام شب نوزدهم رمضان سال ۹۴

نوحه شهادت امام علی علیه السلام شب نوزدهم رمضان سال ۹۴


سوابق تدریسی سالهای گذشته به روایت تصویر
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#محصولات_آموزشی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#بهداشت_حنجره 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی 
#امام_حسین 
#اربعین 
#تناسب_دستگاه_های_آوازی_در_شعر_خوان
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری

سوابق تدریسی سالهای گذشته به روایت تصویر
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#محصولات_آموزشی ...


(کارگاه مجازی نوحه)
جهت شرکت در کارگاه نام وشهر خود را به همراه ۳اثر به آیدی زیر در تلگرام وایتا ارسال فرمایید
asir1372

(کارگاه مجازی نوحه)
جهت شرکت در کارگاه نام وشهر خود را به همراه ۳اثر به آیدی زیر در تلگرام وایتا ...


آموزش مداحی بصورت خصوصی حضوری و خصوصی مجازی  ثبت نام باشماره یاایدی زیر در
تلگرام:۰۹۳۶۶۰۸۷۵۸۹
@moodares12

آموزش مداحی بصورت خصوصی حضوری و خصوصی مجازی ثبت نام باشماره یاایدی زیر ...


ملودی سیدصالح حسینی بانوای حاج میثم مطیعی فاطمیه۹۶

ملودی سیدصالح حسینی بانوای حاج میثم مطیعی فاطمیه۹۶


ملودی سیدصالح حسینی بانوای حاج میثم مطیعی

ملودی سیدصالح حسینی بانوای حاج میثم مطیعی


بخشی از آموزش کارگاه نوحه سرایی

بخشی از آموزش کارگاه نوحه سراییملودی سیدصالح حسینی بانوای حاج میثم مطیعی شب سوم
محرم۹۶

ملودی سیدصالح حسینی بانوای حاج میثم مطیعی شب سوم
محرم۹۶


© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir