لطفا منتظر باشید ...

آموزش صداسازی وسلفژ درمداحی

مشاوره مداحی_آیاسردرگم هستیدکه مداحی راازکجاوچگونه شروع کنید!!

مشاوره مداحی_آیانمی دانیداستعدادمداحی داریدیانه!!

آموزش تحریر سه گوشه دستگاه آوازی

چرابرخی مداحان صدای خودراخشن میکنند؟؟

آموزش نحوه ادای تحریرهادرمداحی

فیلم آموزش مداحی-شکل وحالت دهان دراجرای مداحی باید چگونه باشد

گزارش تصویری گردهمایی اساتید

آموزش صداسازی تکنیک اکتاو خوانی

آموزش بهداشت حنجره

معرفی علم صداسازی وکاربردآن درمداحی

هوش آهنگ پذیری درمداحی(قسمت دوم صداسازی)

آموزش مداحی_صداسازی وسلفژ(قسمت سوم وچهارم)

تمرین های صداسازی ونت های موسیقی

آموزش صداسازی گستره صداقسمت هفتم

شناخت صدا_قسمت هشتم صداسازی

 «  ۱  ۲  » 
© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir