ad
ad
ad
ad

آموزش های صوتی وتصویری

بی شک تنفس صحیح درمداحی نقش بسیارمهمی دراجراداردوعدم انجام وطریقه درست نفس گیری دردم وبازدم ،مداح رادراجرادچارمشکل میکند،به طوری که بسیاری ازمداحان مبتدی ازنفس کم آوردن دراجرارنج میبرند مادراین آموزش طریق نفس گیری حرفه ای درمداحی رابه شماآم... ادامه متن

مقالات آموزشی

لازمه اجرای متفاوت‌مدح ومولودی نسبت به اجرادرجلسات مصیبت شاید به نظر برخی از مداحان ،آموزش مدح ومولودی خوانی چندان قابل اهمیت ازلحاظ آموزش نباشد ونیازبه تدریس دراین زمینه ندارد،اما باید گفت که این تصورکاملاغلط است وامروزه درهنرمقدس مداحی مد... ادامه متن