لطفا منتظر باشید ...

ثبت‌نام کلاس مداحی خصوصی مجازی علمی (سطح کشوری)

قیمت : 4,000,000 تومان

قیمت با تخفیف ویژه : 3,500,000 تومان
تخفیف ویژه برای شما


ثبت نام کلاس آموزش مداحی خصوصی مجازی
(آموزش درسطح کشوری)

ویژه تهران‌وشهرستانها
واجدان شرایط:مداحان عالی،متوسط، خوب وخیلی خوب ومبتدی یانی که توانایی رشددارندویااستعداددارند

شماره تماس جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com

قبل ازهرچبزلطفا فیلم شماره یک راببینید:
این کلیپ صداقت وشفافیت کارمااراتأیید
و خبراز اعتمادواطمینان شما به کیفیت آموزشهامیدهد
1_فیلم نمونه کلاس مجازی اول(اشکال گیری)

شرایط ورویه‌کلاس مجازی:
_مدت دوره‌ شش ماه است و شهریه برای شش ماه تمام است کلاس هرهفته یک جلسه تداریس ده جلسه اما کلاس هرهفته دایر خواهد بود به دلیل رفع اشکال تداریس چون تداریس سنگین است
_تدریس عملی زنده صوتی توسط استاد
_تدریس بامثال صوتی واجراورفع اشکال هنرجوحین کلاس
_تدریس باتوجه نقاط ضعف والویتها
_تدریس علوم مختلف مداحی با توجه به نیاز و الویت وخواسته هنرجو،علم صداسازی درکنار علوم دیگر درخواستی هنرجو اجباریست
_ارائه تمرین صوتی پس ازتدریس استاد
_تمرین هنرجو به مدت پنج روز وارسال اجرای تمرین جهت رفع اشکال استاد
تدریس یارفع اشکال گاهی در صورت نیاز بصورت انلاین
_رفع اشکالات قبل از شروع هرمبحث
_رفع اشکالات پس ازتدریس عملی
_رفع اشکال‌پس ازانجام تمارین هنرجو
_رفع اشکال صوتهای جلسات هنرجو پس از پایان دوره تا شش ماه
_ارائه  رایگان محصول صداسازی وسلفژ


توجه:
درصورت انصراف هنرجو به هردلیل یک جلسه پس از کلاس حتی یک ساعت پس از ثبت نام ویاهرزمان دیگری در صورت انصراف شخص مبلغ کلاس به هیچ عنوان برگشت داده نخواهد شد واین جزشرایط واجب کلاس است

شماره تماس جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com

توضیحات وکاربرهای کلاس مجازی چیست؟؟
چرا شما کلاس مجازی راانتخاب میکنید؟؟
چند درصد احتمال رشدزیاددراین کلاسهاوجوددارد؟؟
آیااین کلاس ماننددیگرکلاسهای مجازی غیرعملیاتی تدریس میشود؟؟

2_فیلم نمونه کلاس مجازی دوم(تدریس)
این فیلم‌تنها قطعه کوچکی از دریای علم
مداحیست،وبه دلیل طولانی بودن فقط قسمنی از
مثال اجرایی  مبحث تحریررا دراین کلیپ گنجانده ایم
بادقت ببینید:



سلام دوستان
بایدعرض کنم‌که سطح این‌کلاس کشوری است یعنی تداریس و رفع اشکال علمی است وهنرجویانی میتوانندشرکت کنندکه‌جزدسته مداحان عالی ،متوسط ویاخوب ویامبتدیانی که جای رشد دارند ومداحان مبتدی که استعدادخوبی دارند،این دوره ششماه نه آن‌چنان فشرده است که به هنرجو فشاراورد ونه آن‌چنان راحت که هنرجو بی انگیزه شودوبخواهددست ازتلاش بردارد والبته این کلاس خصوصی مجازی به‌مانندکلاس حضوری آنقدر سنگین نیست وچون از راه دور وبه صورت مجازی برگزار می‌شود هنرجو آرامش بیشترواسترس کمتری داردوچون درکلاس مجازی آموزش‌ها بصورت زنده صوتی تدریس میشودوصوتها بصورت دسته بندی وقطعه قطعه هستندهنرجو به راحتی دسترسی داردوهرزمان نیازداشت یک مبحث رامجدددنبال کندکافیست به صفحه شخصی خودبرود وصوت مدنظرراجستحو کندویاحتی فلان جلسه رابیابد،واین حسن کلاس مجازی نسبت به کلاس حضوری است ،واین اطمینان رابه دوستان بدهم که ماهنرجویان مختلفی اعم ازمبتدی ویامداح معروف درسطح یک استان زیادداشته ایم که درهمین کلاس مجازی نتیجه گرفتندوگاهی هم برایشان باورکردنی بوده چراکه علوم مداحی رایادمیگیرند،یادمیگیرندکه بدانندوبخوانند،درلحظه اگرشعرمیخوانندیاروضه بدانندالان چه تکنیکی باید اعمال کنندیاچه اصولی رابایدلحاظ کنندیاازکدام ابزاردراین لحظه که مستمع اشک ندارداستفاده کنند،واین اطمینان رامجموعه آموزش مداحی مداح‌وب زیرنظراستادکشوری سیدصالح حسینی مدرس مداحی به شما میدهدکه تمام علومی که درکلاس خصوصی تدریس میشوددرکلاس مجازی البته باتوجه به نیازهنرجو تدریس میشودوازلحاظ کیفیت علمی فرقی بین این دو وجودندارد،چراکه ابتدا اولویتهای شما ومباحث مهم وضروری مانندصداسازی وسلفژ،شامل تحریر،حجم صدا،بهداشت حنجره ومواردضروری دیگرصداسازی ویا شعرخوانی اعم ازشعرمناجات شعرمصیبت اوج مصیبت شعرمدحی ،سینه زنی تمام بخش ها ،روضه خوانی اینها آموزش داده میشود،تاشما خوب راه بیفتیدبعدسراغ اولویت های دیگر می‌رویم واین ها تماما بستگی به تلاش هنرجودارد،ببینیدپس ازتدریس عملی استادتمرین میدهدوهنرجوپس ازتمرین سه چهارروزه اجرامیکندوبرای استادارسال میکند،اگرخوب خوانده باشدیعنی خوب تمرین‌کرده،اما اگرنه استادمیگویدنیازبه تمرین بیشتر دارید و اشکال اورامیگویدکه کجای کارایراددارد،ودوباره هنرجو میخواندپس ازیک روز میفرستد،همینطور تا سه بارفرصت دارد،دوستان عزیزنکته همین جاست اگرشما خوب تلاش کنیدوکمتراشکال ازشما گرفته شودخوب تدریس وتمرین جلسه بعدرا مسلما زودترمیفهمیداما اگراینطورنباشد،خوب درروندیادگیری تان خلل ایحادمیشود،حتی گاهی شده استادپس ازیک جلسه تدریس،جلسه بعدراکه بایدهفته بعدباشدرا دوهفته عقب انداخته چرا؟؟برای اینکه هنرجو هنوز نتوانسته تدریس قبلی رادرست کندواستادبه اوفرصت داده،خوب اگردیرتریادبگیریدوکم تلاش کنیدازیک سری آموزشهایی که دراولویت دوم هستندخودتان خودرامحروم میکنیدچون درس دادن آن توسط استادچیزی به علمتان اضافه نمیکند،مثل اینست که شما شعرمناجات خوب نمی خواهیدبعدمیخواهیدشعرمدحی رایادبگیریدخوب مسلماشعرمدحی سخت ترازمناجات است،وعدم دقت وتلاش شما باعث میشود خودتان رامحروم کنیدهرچنداستادتوصیه هارامیکندبه شمااما انتخاب اینکه چه مبحثی تدریس شودباخودتان است واستا شمارامجبورنمی کند،هرچندتاآنجایی که منجربه سوتفاهم نشوداستادبادلیل به شمامیگویدنیازشما چه‌مبحثی است والحمدالله همه ی هنرجوها به توصیه استادعمل کردندنه حرف دل خودشان،واین راهم بدانیدقطعاکه تدریس هرمبحثی تاکیدمیکنم‌هرمبحثی برای استادهیچ دردسری نداردوایشان خدایی نکرده بخیل نیستند،اماایشان دراولویت اول باتوجه به نیازها،نقاط ضعف،شما تدریس میکنندودراولویت دوم باتوجه به ضروریات وتداریسی که درمداحی کاربرددارند،مطمعن باشیدهمان جلسه اول اشکالاتی که ازشما گرفته شد،به واجب بودن استاددرزندگی مداحی خودپی خواهی بردوطعم شیرینی رفع،اشکال وتدریس علمی واجرای با دانش پی خواهی برد

این‌کلاس برای کسانی طراحی وبرنامه ریزی شده‌که دنبال هدف وموفقیت هستند،کسانی که ازاینکه رشدنمی کنندودرجا میزنندخسته شدند،ومیخواهند درسطح بالایی درمداحی قراربگیرندکسانی که میخواهندپارافراترازهیأت خودبگذارندوعلاقه دارنددرهیأتهاومساجددیگرازاودعوت کنند ،ویاآنهایی که مبتدی هستندومیداننداستعدادخوبی دارندوتوانایی مداح شدن رادارندپس درنگ نمی کنندوبه کلاس می آیندتا استادببینندوچندسال جلوترازمبتدیانی هستندکه هنوز ساده ترین روش اجرارانمی دانندیامشکل صدادارندیامشکلات دیگر،موفقیت حق شماست،حرفه ای خواندن حق شماست،سالهاخوانده ایداما احساس میکنید،محرم امسالتان باسال دیگرازلحاظ فنی فرقی ندارد،اطرافیانتان انتقادمیکنند،همه ی اینها دلیلش یک چیز است،آنهم اینکه دراین سالها هیچ وقت یادنگرفتیدکه بدانیدو بخوانید،بلکه فقط گوش کردید وخوانده ایدمیدانم منظورم راخوب متوجه نمی شوید،شایدباخودبگوید،خوب فرقی نمی کندمن همان روضه ای که یاشعری که میردامادمیخواندرا باهمان آهنگ حتی زیباترمی خوانم،پس چرارشدحاصل نمی شود،جواب اینست،شمافقط گوش کرده ایدوخوانده اید،آیامیرداماد به شمامیگویدچگونه روضه میخوانم،فلان قسمت ازچه فنی استفاده کردم؟یا اسم فلان مضمون یاتکنیک رابه شمامیکوید؟ایابه شمامیگویداشتباه شما درچیست؟آیاگوش دادن،صرفابه شما علم مداحی میدهد؟
دوستان‌چندوقت است که کسی به شما گفته باشدرشدت خیلی بیشترشده چندوقت این واژه به گوشتان نخورده، آن مبتدی که تصمیم دارد،دیگرحسرت مداح شدن دردلش نماند،هنگام دعاخوانی دیگربه او نگویند شماصدای بدی داری یابدمیخوانی،یاهنگامی که سینه زنی میخوانید،میکروفن راازشما نگیرند،یامستمع وقتی شما میخوانید،شل سینه نزند،این مداح یاشما ،نمی خواهد حسرت یک روضه سیدالشهدا درحدخوب به دلش بماند،اگرواقعا علاقه داشته باشیدچه مبتدی چه آن مداح درحدخوب ومتوسط،این رابدانیدکه میزان علاقه شما نسبت به اهل بیت علیهم السلام همان قدراست که تلاش می کنیدودنبال یادگیری هستید،خیلی ها پیش استادمی آیندوقسم‌میخورندکه من علاقه زیادی دارم اما وقتی میگویندبایدتلاش کنی استادببینیدکلاس برویدجامیزنند،به بهانه های مختلف درحالی که این میزان معرفت وعلاقه واقعی این شخص رابه اهل بیت علیهم السلام رانشان میدهد، مادراین دوره قصدداریم هم به شماانگیزه مداح خوب وتاحدحرفه ای شدن بدهیم،وهم برخی واژه هایی که درزندگی حسرت شان رامی خوریدرا مال شما وبه اسم شماکنیم



شماره تماس جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679

www.madahweb.com

 
1



 
نام : محمد ابراهیم دهقان بنادکو کی
ایمیل » Mohamad1383ebrahimi@gmail.com

من می خوام مداحی هیتی ختمی تشیع ه جنازه ای به خونم
نام : علی رضایی اصیل

سلام خدا را شکر از لحاظ صدا در شرایط خوبی هستم و در شهر خود ادامه می دهم ولی دوست کامل و جامع یاد بگیرم ممنون میشم اگر ثبت نامم کنید.
نام : امیر حیسن محقق

با سلام استاد چه جوری سبت نام کنم
نام : مجید صباغی علی آباد
ایمیل » majid.s2677@gmail.com

سلام مجیدصباغی هستم از نوق رفسنجان از بچگی علاقه داشتم ولی امکانات نداشتیم راهنما نداشتیم تلاش کردم نه زیاد در حد کمی نوحه میخونم ولی مصیبت شعر در کل هنوز یه کم پرهیز کنم صدام کشش داره در حد عالی بخونم به امام حسین قول دادم بهش باید اینکارو انجام بدم لااقل چهار نفر از کنار من بتونند بلد بشند لطفا کمک کنید بهم
نام : مهدی پیرزادی

سلام برشما من چطوری صداموبه شمابرسونم من خودم مداح یک هیت هستم
نام : علی سلیمی
ایمیل » alisalimilower@gmail.com

سلام بنده مداحی میکنم ولی مبتدی هستم میخواستم کمک کنید جهت اینکه بتونم روضه بخوانم هم اینکه مداحی و نوحه خوانی نیز اشکالاتم رفع شود چطوری در کلاسهای شما شرکت کنم
نام : رضا

سلام استاد خسته نباشید بنده اگر امام حسین ع اجازه فرمایند روضه خوان باشم خواهشا راهنمایی کنید
نام : محمدعلی قنواتی
ایمیل » mohamadali.gh2625@gmail.com

سلام واحترام خدمت شما خواستم خدمتتون عرض کنم،که بنده حدود۲۵ سال هست که درحال مداحی هستم،وهیچ کلاس علمی شرکت نداشتم تماما تجربی بوده،البته تاحدودی با ردیف های آوازی آشنایی دارم. اما مشکل عمده بنده بحث گرفتگی صدا درحین خواندن و سردرگمی درموقع آغاز برنامه وورهاشدن ریتم خواندن در موقع اوج خوانی هست. سئوال بنده اینه که دراین کلاسها میشه این اشکالات رو رفع کرد یانه؟!باتشکر
نام : صالح خاکباز
ایمیل » salehkhakbaz8501@gmail.com

سلام.بنده هم روضه خوانی کردم وهم سینه زنی.فقط کارم تقلید وگوشی است لطفا مرا راهنمائ بفرمایید
نام : فرزاد

سلام علیکم ورحمه الله با تشکر از شما حقیر خیلی علاقه دارم تا بتونم روضه خون آقا امام حسین علیه السلام بشم
نام : بهروز فرهادی

باسلام خدمت استاد عزیز بنده دوران دانشجویی فقط روضه میخوندم به علت مشکلات ادامه ندادم الان می‌خوام بصورت علمی ادامه بدم ممنونم اگه راهنمایی کنید
© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir