چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

ثبت‌نام کلاس مداحی خصوصی مجازی(سطح عالی)

قیمت : 800,000 تومان

قیمت با تخفیف ویژه : 600,000 تومان
تخفیف ویژه برای شما


ثبت نام کلاس آموزش مداحی خصوصی مجازی
(آموزش درسطح عالی)

ویژه تهران‌وشهرستانها
واجدان شرایط:مداحان متوسط، خوب وخیلی خوب ومبتدی یانی که توانایی رشددارندویااستعداددارند

شماره تماس جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com

قبل ازهرچبزلطفا فیلم شماره یک راببینید:
این کلیپ صداقت وشفافیت کارمااراتأیید
و خبراز اعتمادواطمینان شما به کیفیت آموزشهامیدهد
1_فیلم نمونه کلاس مجازی اول(اشکال گیری)

شرایط ورویه‌کلاس مجازی:
_مدت دوره‌ دوماه ونیم ده جلسه  هرهفته یک ساعت
_تدریس عملی زنده صوتی توسط استاد
_تدریس بامثال صوتی واجراورفع اشکال هنرجوحین کلاس
_تدریس باتوجه نقاط ضعف والویتها
_تدریس سینه زنی،شعرها،صداسازی و...
_ارائه تمرین صوتی پس ازتدریس استاد
_تمرین هنرجو به مدت پنج روز وارسال اجرای تمرین جهت رفع اشکال استاد

_رفع اشکالات قبل از شروع هرمبحث
_رفع اشکالات پس ازتدریس عملی
_رفع اشکال‌پس ازانجام تمارین هنرجو
_رفع اشکال صوتهای جلسات هنرجو پس از پایان دوره تا شش ماه
_ارائه  رایگان محصول صداسازی‌وسلغژ

حق التدریس استاد:600هزار تومان برای دوره دوماه ونیم
(درصورت عدم پرداخت یکجا دردوقسط میتوانید‌پرداخت‌کنید)

توجه:
درصورت انصراف هنرجو به هردلیل حتی یکساعت بعدازثبت نام ویاهرزمان دیگری موظف است‌کل مبلغ کلاس رایعنی شصدهزارتومان راپرداخت کند واین جزشرایط واجب کلاس است وبرگردن هنرجومی باشد وشرعابایدپرداخت کند

شماره تماس جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679
www.madahweb.com

توضیحات وکاربرهای کلاس مجازی چیست؟؟
چرا شما کلاس مجازی راانتخاب میکنید؟؟
چند درصد احتمال رشدزیاددراین کلاسهاوجوددارد؟؟
آیااین کلاس ماننددیگرکلاسهای مجازی غیرعملیاتی تدریس میشود؟؟

2_فیلم نمونه کلاس مجازی دوم(تدریس)
این فیلم‌تنها قطعه کوچکی از دریای علم
مداحیست،وبه دلیل طولانی بودن فقط قسمنی از
مثال اجرایی  مبحث تحریررا دراین کلیپ گنجانده ایم
بادقت ببینید:سلام دوستان
بایدعرض کنم‌که سطح این‌کلاس بسیارخوب است وهنرجویانی میتوانندشرکت کنندکه‌جزدسته مداحان متوسط ویاخوب ویامبتدیانی که جای رشد دارند ومداحان مبتدی که استعدادخوبی دارند،این دوره دوماه ونیم نه آن‌چنان فشرده است که به هنرجو فشاراورد ونه آن‌چنان راحت که هنرجو بی انگیزه شودوبخواهددست ازتلاش بردارد والبته این کلاس خصوصی مجازی به‌مانندکلاس حضوری آنقدر سنگین نیست وچون از راه دور وبه صورت مجازی برگزار می‌شود هنرجو آرامش بیشترواسترس کمتری داردوچون درکلاس مجازی آموزش‌ها بصورت زنده صوتی تدریس میشودوصوتها بصورت دسته بندی وقطعه قطعه هستندهنرجو به راحتی دسترسی داردوهرزمان نیازداشت یک مبحث رامجدددنبال کندکافیست به صفحه شخصی خودبرود وصوت مدنظرراجستحو کندویاحتی فلان جلسه رابیابد،واین حسن کلاس مجازی نسبت به کلاس حضوری است،هرچندبایدصادق باشیم وبدانیم که کلاس مجازی محدودیت هایی هم داردکه تاحدی درروندیادگیری هنرجو موثراست،بعنوان مثال هنگام اشکال گیری ازنحوه خواندن هنرجو درکلاس حضوری خصوصی استادکاملا براجرای هنرجو اشراف داردحالت دهان هنرجورامیبیندواگرحجم زیادی به صدامیدهداین اشکال راگرفته وباتوجه به آن آموزش هاوتمرینهای لازمه راهمان‌جا اعمال میکندومجددازهنرجو میخواهدبخواند،ویا دیگرمحدودیتی که‌کلاس مجازی خصوصی نسبت به کلاس حضوری خصوصی دارداین است‌که هراشکالی که ازطرف استادازهنرجو گرفته میشودهنرجو زودترمتوجه شده وموضوع رامیفهمدواین برای اعتمادبیشتربه کاراستادوایجادانگیزه برای رفع آن دراوبیشترمیشود،اما درکلاس مجازی بخاطراین فاصله زمانی ومکانی ومحدودیت چهره به چهره هنرجو مقداری دیرتربه اشکال خودپی می بردامانشدنی نیست،مگراینکه جزمحدودیت دسته اول یاهمان اشکالاتی باشدکه استادبایدحالت دهان شخص راببیند،خوب درکنارمزیت کلاس مجازی نسبت به حضوری محدودیت هم دارد،واین اطمینان رابه دوستان بدهم که ماهنرجویان مختلفی اعم ازمبتدی ویامداح معروف درسطح یک استان زیادداشته ایم که درهمین کلاس مجازی نتیجه گرفتندوگاهی هم برایشان باورکردنی بوده چراکه علوم مداحی رایادمیگیرند،یادمیگیرندکه بدانندوبخوانند،درلحظه اگرشعرمیخوانندیاروضه بدانندالان چه تکنیکی باید اعمال کنندیاچه اصولی رابایدلحاظ کنندیاازکدام ابزاردراین لحظه که مستمع اشک ندارداستفاده کنند،واین اطمینان رامجموعه آموزش مداحی مداح‌وب زیرنظراستادکشوری سیدصالح حسینی مدرس مداحی به شما میدهدکه تمام علومی که درکلاس خصوصی تدریس میشوددرکلاس مجازی البته باتوجه به نیازهنرجو تدریس میشودوازلحاظ کیفیت علمی فرقی بین این دو وجودندارد،اما خوب این نکته هم وجود داردکه درده جلسه کلاس مجازی که در دوماه ونیم به طول می انجامد،امکان تدریس برخی علوم به مانند کلاس حضوری نیست چراکه هم محدودیت زمانی وجودداردنه اینکه ده جلسه کم باشدخیرمنظوراین است که مثلا تدریس یک مبحث یاتعریف آن بصورت حضوری رخ به رخ وسریع انجام میشوداما درکلاس مجازی بایداستادزنده باویس ظبط کندوبعدشما بایدآن راگوش فرادهیدیعنی دوبرابرزمان بیشتر،نسبت به کلاس حضوری ،اما مأیوس نشویدچراکه ابتدا اولویتهای شما ومباحث مهم وضروری مانندصداسازی وسلفژ،شامل تحریر،حجم صدا،بهداشت حنجره ومواردضروری دیگرصداسازی ویا شعرخوانی اعم ازشعرمناجات شعرمصیبت اوج مصیبت شعرمدحی ،سینه زنی تمام بخش ها ،روضه خوانی اینها آموزش داده میشود،تاشما خوب راه بیفتیدبعدسراغ اولویت های دیگر می‌رویم واین ها تماما بستگی به تلاش هنرجودارد،ببینیدپس ازتدریس عملی استادتمرین میدهدوهنرجوپس ازتمرین سه چهارروزه اجرامیکندوبرای استادارسال میکند،اگرخوب خوانده باشدیعنی خوب تمرین‌کرده،اما اگرنه استادمیگویدنیازبه تمرین بیشتر دارید و اشکال اورامیگویدکه کجای کارایراددارد،ودوباره هنرجو میخواندپس ازیک روز میفرستد،همینطور تا سه بارفرصت دارد،دوستان عزیزنکته همین جاست اگرشما خوب تلاش کنیدوکمتراشکال ازشما گرفته شودخوب تدریس وتمرین جلسه بعدرا مسلما زودترمیفهمیداما اگراینطورنباشد،خوب درروندیادگیری تان خلل ایحادمیشود،حتی گاهی شده استادپس ازیک جلسه تدریس،جلسه بعدراکه بایدهفته بعدباشدرا دوهفته عقب انداخته چرا؟؟برای اینکه هنرجو هنوز نتوانسته تدریس قبلی رادرست کندواستادبه اوفرصت داده،خوب اگردیرتریادبگیریدوکم تلاش کنیدازیک سری آموزشهایی که دراولویت دوم هستندخودتان خودرامحروم میکنیدچون درس دادن آن توسط استادچیزی به علمتان اضافه نمیکند،مثل اینست که شما شعرمناجات خوب نمی خواهیدبعدمیخواهیدشعرمدحی رایادبگیریدخوب مسلماشعرمدحی سخت ترازمناجات است،وعدم دقت وتلاش شما باعث میشود خودتان رامحروم کنیدهرچنداستادتوصیه هارامیکندبه شمااما انتخاب اینکه چه مبحثی تدریس شودباخودتان است واستا شمارامجبورنمی کند،هرچندتاآنجایی که منجربه سوتفاهم نشوداستادبادلیل به شمامیگویدنیازشما چه‌مبحثی است والحمدالله همه ی هنرجوها به توصیه استادعمل کردندنه حرف دل خودشان،واین راهم بدانیدقطعاکه تدریس هرمبحثی تاکیدمیکنم‌هرمبحثی برای استادهیچ دردسری نداردوایشان خدایی نکرده بخیل نیستند،اماایشان دراولویت اول باتوجه به نیازها،نقاط ضعف،شما تدریس میکنندودراولویت دوم باتوجه به ضروریات وتداریسی که درمداحی کاربرددارند،مطمعن باشیدهمان جلسه اول اشکالاتی که ازشما گرفته شد،به واجب بودن استاددرزندگی مداحی خودپی خواهی بردوطعم شیرینی رفع،اشکال وتدریس علمی واجرای با دانش پی خواهی برد

این‌کلاس برای کسانی طراحی وبرنامه ریزی شده‌که دنبال هدف وموفقیت هستند،کسانی که ازاینکه رشدنمی کنندودرجا میزنندخسته شدند،ومیخواهند درسطح بالایی درمداحی قراربگیرندکسانی که میخواهندپارافراترازهیأت خودبگذارندوعلاقه دارنددرهیأتهاومساجددیگرازاودعوت کنند ،ویاآنهایی که مبتدی هستندومیداننداستعدادخوبی دارندوتوانایی مداح شدن رادارندپس درنگ نمی کنندوبه کلاس می آیندتا استادببینندوچندسال جلوترازمبتدیانی هستندکه هنوز ساده ترین روش اجرارانمی دانندیامشکل صدادارندیامشکلات دیگر،موفقیت حق شماست،حرفه ای خواندن حق شماست،سالهاخوانده ایداما احساس میکنید،محرم امسالتان باسال دیگرازلحاظ فنی فرقی ندارد،اطرافیانتان انتقادمیکنند،همه ی اینها دلیلش یک چیز است،آنهم اینکه دراین سالها هیچ وقت یادنگرفتیدکه بدانیدو بخوانید،بلکه فقط گوش کردید وخوانده ایدمیدانم منظورم راخوب متوجه نمی شوید،شایدباخودبگوید،خوب فرقی نمی کندمن همان روضه ای که یاشعری که میردامادمیخواندرا باهمان آهنگ حتی زیباترمی خوانم،پس چرارشدحاصل نمی شود،جواب اینست،شمافقط گوش کرده ایدوخوانده اید،آیامیرداماد به شمامیگویدچگونه روضه میخوانم،فلان قسمت ازچه فنی استفاده کردم؟یا اسم فلان مضمون یاتکنیک رابه شمامیکوید؟ایابه شمامیگویداشتباه شما درچیست؟آیاگوش دادن،صرفابه شما علم مداحی میدهد؟
دوستان‌چندوقت است که کسی به شما گفته باشدرشدت خیلی بیشترشده چندوقت این واژه به گوشتان نخورده، آن مبتدی که تصمیم دارد،دیگرحسرت مداح شدن دردلش نماند،هنگام دعاخوانی دیگربه او نگویند شماصدای بدی داری یابدمیخوانی،یاهنگامی که سینه زنی میخوانید،میکروفن راازشما نگیرند،یامستمع وقتی شما میخوانید،شل سینه نزند،این مداح یاشما ،نمی خواهد حسرت یک روضه سیدالشهدا درحدخوب به دلش بماند،اگرواقعا علاقه داشته باشیدچه مبتدی چه آن مداح درحدخوب ومتوسط،این رابدانیدکه میزان علاقه شما نسبت به اهل بیت علیهم السلام همان قدراست که تلاش می کنیدودنبال یادگیری هستید،خیلی ها پیش استادمی آیندوقسم‌میخورندکه من علاقه زیادی دارم اما وقتی میگویندبایدتلاش کنی استادببینیدکلاس برویدجامیزنند،به بهانه های مختلف درحالی که این میزان معرفت وعلاقه واقعی این شخص رابه اهل بیت علیهم السلام رانشان میدهد، مادراین دوره قصدداریم هم به شماانگیزه مداح خوب وتاحدحرفه ای شدن بدهیم،وهم برخی واژه هایی که درزندگی حسرت شان رامی خوریدرا مال شما وبه اسم شماکنیمشماره تماس جهت ثبت‌نام:
09366087589
09907578679

www.madahweb.com

 
1 
اینستاگرام ما
🎥#نماهنگ  #بانوای:حاج میثم مطیعی
#نغمه_پرداز: سید صالح حسینی

ای بقیع گریه‌کن برمزاری...

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎥#نماهنگ #بانوای:حاج میثم مطیعی
#نغمه_پرداز: سید صالح حسینی

ای بقیع گریه‌کن ...


🎬کلیپ آموزشی کلاس مداحی( شهرری) 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 

‍ #اجرای_هنرجو_مناجات_همایون

موررخ_۹۶/۲/۸

💠غزل مناجات درمحوردستگاه همایون:

چشم من در پی دیدار تو سرگردان است 
و سرا پای وجودم ز غمت حیران است 
خبر از حال تو آقا که ندارم هرگز 
لااقل از تب تو دیده ی من گریان است 
به کجا خیمه زدی یوسف گم گشته من 
بنگر از دوری تو حال دلم  ویران است 
گوشه چشمی کن و این سائل خود را دریاب 
که نگاه تو به این قلب سر و سامان است 
خوشبحال شهدا، یک شبه ره را رفتند 
هرکه شد همسفر تو، سفرش آسان است 
روضه هایی که به هر شام و سحر می خوانی 
چون شرر بر جگر عالمیان سوزان است 

💠تحلیل اجرای هنرجوی :

اگربخواهم به نقاط قوت دراجرای ایشان اشاره کنم‌،باید ازشروع مناسل پرده صدای اجرای مناجات ایشان شروع کنم وهمچنین استفاده ازکشش هادرآخرمصرع ها وتحریرهای ریزکه یکی دوجا به جازده شد،که ازلحاظ صدایی ایشان دارای صدای تقریبا پرحجم وباجنس متوسط وزنگ صدای دلنشین است،وهمه چیزرابرای اجرای مداحی بخصوص مناجات فراهم میکند،ایشان دراجرای مناجات آهنگ شعرالگوراکه توسط مدرس سیدصالح حسینی دردستگاه همایون اجراشده را بخوبی درنیاوردندهرچنددرجاهایی آهنگ ازدستشان میرفت که علت آن عدم تمرین کافی بوده،اما علارقم نقاط قوت ایشان نقاط ضعفی هم داشتندکه درقسمتهایی ازملودی ازتحریرریز درکلمات نامناسب استفاده کردندمانند(گم)که دراینجا تحریرآنهم ریزجایی ندارد،واین کلمه نیازبه مانورباتحریرریزندارد،وهمچنین دراواخراجرای ایشان درلحظه فالش خواندند،والبته اگرایشان به دنبال اجرای حرفه ای هستندمی بایست تمامی فنون شعرخوانی دراجرایشان دیده شود،فنون مانندتاکیدلحنی،ویاخلاقیت شعری و...

🔰جهت ثبتنام کلاس آموزش مداحی باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589

👤مدرس کلاس های آموزش مداحی درکشور:
«سیدصالح حسینی»

سایت آموزش مداحی (مداح وب) 
www.madahweb.com
#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎬کلیپ آموزشی کلاس مداحی( شهرری)
#مدرس_سید_صالح_حسینی

‍ ...🎥#کلیپ_تصویری 
#بانوی | سیدصالح حسینی

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎥#کلیپ_تصویری
#بانوی | سیدصالح ...فقط یه مداح میتونه بهتراز همه معنی این اشک خلوت رو بفهمه... فقط یه مداح وقتی قطعه ای از مقتل رو توخلوت خودش میخونه اتیش میگیره،میفهمه معنی این اشکا چیه.. فقط یه مداح میفهمه چرا چهارماه قبل از اینکه محرم بیاد دلشوره میگیری...

فقط یه مداح میتونه بهتراز همه معنی این اشک خلوت رو بفهمه... فقط یه مداح وقتی قطعه ای از مقتل رو ...


#نماهنگ | نغمه پرداز:سیدصالح حسینی
بانوای | حاج میثم مطیعی

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

#نماهنگ | نغمه پرداز:سیدصالح حسینی
بانوای | حاج میثم ...


🎬کلیپ آموزش مداحی کلاس(شهرکرد)
مدرس:سیدصالح حسینی

مورخ:96/8/2 سه شنبه 
بسیج مداحان استان چهارمحال و بختیاری 
اجرای مدح مصیبت هنرجوکلاس 
الگوی اجراهنرجو(حاج محمودکریمی) 
عدم پختگی صدا برای اجرای مدح
🔴عدم تسلط دراجرای محکم وباقدرت
🔴عدم تنفس کافی درآخرمصرع ها
🔴تکلم وبیان نادرست دربرخی کلمات
🔴اعتمادبنفس کافی ومناسب دراجرا
🔴اجرای مناسب آهنگ دراجرای مدح 
جهت ثبتنام کلاس آموزش مداحی باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589 
مدرس کلاس های آموزش مداحی درکشور:
«سیدصالح حسینی»

سایت آموزش مداحی (مداح وب) 
www.madahweb.com

کانال آموزش:
@moodares
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#آموزش_مداحی
#کلاس_مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مداحی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی 
#امام_حسین 
#کربلا 
#اربعین

🎬کلیپ آموزش مداحی کلاس(شهرکرد)
مدرس:سیدصالح حسینی

مورخ:96/8/2 سه شنبه
بسیج مداحان استان چهارمحال ...


© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir