چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...
2_اجرای سینه زنی واحدسنگین شب هشتم محرم۹۸توسط سیدصالح حسینی مدرس مداحی
اجرا وملودی ایشان:

 


3_اجرای مدح خوانی درباب اغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی درکلاس مداحی شهرکرد توسط مدرس مداحی
سیدصالح حسینی:


 

سبک اول(استادسیدصالح حسینی) 

🔺ساخت ملودی توسط استاد:
              سیدصالح حسینی

🔺اجرای سبک توسط: 
             حاج میثم مطیعی

سبک:
زمینه ضرب تک


🔴آنالیزوتقطیع نتهاوهجاهای سبک👇

✨(قسمت اول)

فا/سل/لا/  سل/فا/فا/فا/   می/فا

می/فا/سل  فا/می/می/می/   ر/می

ر/می/فا/می  ر/ر/ردو/ر   دو/دو/سی/دو

✨(قسمت دوم)

فا/سل/لا/سل       فا/سل/لا/سل

فا/سل/لا/لا         سل/فا/می/سل/فا

می/فا/سل/فا     می/فا/سل/فا

  
می/فا/سل/سل/فا      می/ر/فا/می

چه/کر/ب/لا/ی      پر/ب/لا/یی

ر/می/فا/فا/می       می/فا/فا/می

  ر/می/فا/فا/می       ر/دو/می/ر

✨(قسمت سوم)

سل/لا/سی/سی/لا.   لا/لا/سل/فا/می/فا
فا/سل/لا/لا/سل  سل/سل/فا/می/ر/می

می/فا/سل/فا/می    ر/می/فا/می/ر

دو/ر/می/ر/دو     دو/سی/دو/دو/سی/دو

🔵کلیات معرفی سبک:

 _ساخته شده در دستگاه شور
_شروع بانت(فا)ماژور
_استفاده ازگوشه های جامه دران (ابوعطا)ودرآمد(شور)
_تقطیع هجاهای هرمصرع شعر
_تقطیع نتهای ملودی
_ضرب۴/۴ملودی

🔵جزییات معرفی سبک:

مقدمه این سبک بانت(فا)ماژور آغاز شده ونتهایی که دراین سبک  مورداستفاده قرارگرفته بیشتردرگوشه جامه دران آواز(ابوعطا)ودرآمد(دستگاه شور)گردش داشته به طوری که درهرسه قسمت سبک ازگوشه جامه دران(ابوعطا)استفاده شده ودرانتهای شعرقسمت اول (همیشه ازخطبه ی منا)وهمچنین انتهای قسمت سوم(اثرکرده آن لقمه های حرام)وارد درآمد(دستگاه شور)میشود واگربخواهیم نتهای این ملودی رابه ترتیب ازپردهای بم تازیر درکنارهم مشخص کنیم ،نت (دو)بم ترین قسمت سبک ونت (سی)زیرترین قسمت سبک به حساب میاید ودرواقع این سبک در محدوده ۷نت ازلحاظ پرده های صوتی اجراشده واگربه تقطیع نتها درسبک نگاه کنیم میتوانید کاملامتوجه تعدادنتهای استفاده شده بشویم

ضرب این ملودی ۴/۴است واندازه سرعت ملودی۱۰۶باردردقیقه است وتقریبا سرعت ضرب ۴/۴نیم ثانیه ای است یعنی  بااین توضیح هردقیقه ۵۳بارضرب سینه زده میشود

سبک دوم:
زمینه فاطمیه۹۶
این زمینه توسط استادسیدصالح حسینی بادستگاهای آوازی ساخته شده،که توسط جناب حاج میثم مطیعی اجراشد،ویکباردرهیأت میثاق باشهدای تهران احراشده ویکبارهم در شب شام شهادت حضرت زهراسلام الله علیها دربیت رهبری،اجراشد
باهم این زمینه زیبا رابشنویم«
 


🔴 ملودی سیدصالح حسینی:
"شب سوم محرم الحرام "

("سلام‌ما به صبرواستقامت")

🎙ملودی زمینه بانوای:
«حاج میثم مطیعی»

👆👆👆👆👆👆👆👆


🔴تحلیل نحوه ساخت ملودی:

🔺ضرب ملودی زمینه تک
🔺ساخته شده دردستگاه شور
🔺گوشه درآمد دستگاه شور
🔺گوشه حسینی دستگاه شور
🔺گوشه جامه دران آواز ابوعطا

🔰تحلیل ملودی:
این ملودی درشب سوم محرم 97 که توسط حاج‌میثم مطیعی اجراشد دردستگاه شور وآواز ابوعطا ساخته شده است، این ملودی ازسه قسمت درهربند تشکیل شده است که قسمت اول ملودی:سلام انبیا، سلام اولیا
سلام ما به صبر و استقامتت
سلام جبرئیل، سلام مصطفی
سلام حق به لحظه ی شهادتت
در #درآمد_دستگاه_شور ساخته شده ودراین‌ گوشه گردش داشته است

اما قسمت دوم ملودی:
سوره ی کرامت حسین، آیه آیه عزت حسین
سرور شهیدان حسین، ترجمان قرآن حسین
در #گوشه_حسینی_دستگاه_شور گردش داشته ودراین‌گوشه ساخته شده است واما قسمت سوم اما که تیرخلاص ملودی محسوب میشود،ومستمع رابه وجد می اورد:ثارالله ای شور حق خواهی خورشیداین راهی تا...انتها وارد گوشه ی #جامه_دران_ آواز_ابوعطا میشود
وزیبایی کاررا دوچندان میکندچراکه گوشه #جامه_دران_ابوعطا  یکی از حزن انگیزترین وپرشور ترین‌گوشه هاست که دراجرای سینه زنی بسیارمورداستفاده قرا می گیرد

این ملودی درعین حال که دریک آواز ودستگاه معروف اجراشده اما از تفاوت های زیادی برخوردارمی باشد،و بغییراز قسمت آخر که به گوش شنونده آشناست ملودی تکراری نیست،اما شایدسوال پیش بیاید پس چرا قسمت سوم را از گوشه ای استفاده‌کرده این که به گوش مستمع آشناست،چرا ماننددوقسمت اول، ودوم ،قسمت سوم ملودی را متفاوت نساخته اید؟؟؟
پاسخ روشن است گاهی درملودی ها های زمینه یاشور میطلبد از نوا یاگوشه ای استفاده شود که مستمع باآن اشناست چراکه راحت تروببشتر ارتباط برقرارمیکند،ودرضمن تیرخلاص ملودی هم میشودیعنی درملودی جای هیچ کمی وکاستی وجودنخواهدداشت وملودی را کامل وتکمیل میکند،وبه اصطلاح ملودی حرف برای گفتن دارد،واین یک فن کاربردی در عرصه ملودی سازی محسوب میشود..

🔷ساخت ملودی استاد:
«سیدصالح حسینی»

🔷اجرای ملودی زمینه سوم محرم97:
«حاج میثم مطیعی»
باهم این سبک زیبا را که درمحرم۹۷توسط حاج میثم مطیعی اجرا شده رابشنویمسبک چهارم:
مولودی ولادت حضرت زهراسلام الله علیها سال96
این ملودی توسط استادسیدصالح حسینی دردستگاه ماهور ساخته شده است وتوسط حاج میثم مطیعی اجراشده است
باهم این مولودی زیبا رابشنویم:


سبک پنجم:
شوراباعبدالله اجرادرفاطمیه۹۷
این ملودی توسط استادحسینی ساخته شده،وتوسط خودایشان هم اجرا شده است،باهم این سبک رابشنویمسبک ششم:
سبک واحدسنگین شب هشتم محرم۹۷
ان سبک توسط استادحسینی ساخته وتوسط خودایشان اجراشده است،باهم بشنویم
سبک هفتم:
واحد تندامام حسین علبه السلام درشب سوم محرم۹۷
این سبک توسط استادسیدصالح حسینی دردستگاه
شورو آوازابوعطا ساخته شده،و توسط خودایشان اجراشده است،باهم این سبک زیبا رابشنویم
سبک نهم:
سبک مولودی شور ولادت امام حسین علیه السلام۹۷
این سبک در دستگاه هماینون ساخته شده،وهمانطورکه میدانیددستگاه همایون یک دستگاه غم انگیز میباشد،ودر مداحی
در روضه ومصیبت حتی ببشترین استفاده نسبت به دستگاه های دیگر در روضه را دارد،اما استادحسینی،ازاین دستگاه یک مولودی
شادونشاط آور ساخته اند،که تین نشان میدهد،ازدستگاه غم انگیز هم میتوان استفاده های دیگری کرد،واین همچنین گستردگی
وتنوع دستگاه های ایزانی را نشان میدهد،این سبک توسط خوداستاددر شام ولادت اباعبدالله علیه‌السلام اجراشده است
باهم این مولودی زیبا رابشنویم


 

اینستاگرام ما
🎥#نماهنگ  #بانوای:حاج میثم مطیعی
#نغمه_پرداز: سید صالح حسینی

ای بقیع گریه‌کن برمزاری...

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎥#نماهنگ #بانوای:حاج میثم مطیعی
#نغمه_پرداز: سید صالح حسینی

ای بقیع گریه‌کن ...


🎬کلیپ آموزشی کلاس مداحی( شهرری) 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 

‍ #اجرای_هنرجو_مناجات_همایون

موررخ_۹۶/۲/۸

💠غزل مناجات درمحوردستگاه همایون:

چشم من در پی دیدار تو سرگردان است 
و سرا پای وجودم ز غمت حیران است 
خبر از حال تو آقا که ندارم هرگز 
لااقل از تب تو دیده ی من گریان است 
به کجا خیمه زدی یوسف گم گشته من 
بنگر از دوری تو حال دلم  ویران است 
گوشه چشمی کن و این سائل خود را دریاب 
که نگاه تو به این قلب سر و سامان است 
خوشبحال شهدا، یک شبه ره را رفتند 
هرکه شد همسفر تو، سفرش آسان است 
روضه هایی که به هر شام و سحر می خوانی 
چون شرر بر جگر عالمیان سوزان است 

💠تحلیل اجرای هنرجوی :

اگربخواهم به نقاط قوت دراجرای ایشان اشاره کنم‌،باید ازشروع مناسل پرده صدای اجرای مناجات ایشان شروع کنم وهمچنین استفاده ازکشش هادرآخرمصرع ها وتحریرهای ریزکه یکی دوجا به جازده شد،که ازلحاظ صدایی ایشان دارای صدای تقریبا پرحجم وباجنس متوسط وزنگ صدای دلنشین است،وهمه چیزرابرای اجرای مداحی بخصوص مناجات فراهم میکند،ایشان دراجرای مناجات آهنگ شعرالگوراکه توسط مدرس سیدصالح حسینی دردستگاه همایون اجراشده را بخوبی درنیاوردندهرچنددرجاهایی آهنگ ازدستشان میرفت که علت آن عدم تمرین کافی بوده،اما علارقم نقاط قوت ایشان نقاط ضعفی هم داشتندکه درقسمتهایی ازملودی ازتحریرریز درکلمات نامناسب استفاده کردندمانند(گم)که دراینجا تحریرآنهم ریزجایی ندارد،واین کلمه نیازبه مانورباتحریرریزندارد،وهمچنین دراواخراجرای ایشان درلحظه فالش خواندند،والبته اگرایشان به دنبال اجرای حرفه ای هستندمی بایست تمامی فنون شعرخوانی دراجرایشان دیده شود،فنون مانندتاکیدلحنی،ویاخلاقیت شعری و...

🔰جهت ثبتنام کلاس آموزش مداحی باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589

👤مدرس کلاس های آموزش مداحی درکشور:
«سیدصالح حسینی»

سایت آموزش مداحی (مداح وب) 
www.madahweb.com
#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎬کلیپ آموزشی کلاس مداحی( شهرری)
#مدرس_سید_صالح_حسینی

‍ ...🎥#کلیپ_تصویری 
#بانوی | سیدصالح حسینی

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎥#کلیپ_تصویری
#بانوی | سیدصالح ...فقط یه مداح میتونه بهتراز همه معنی این اشک خلوت رو بفهمه... فقط یه مداح وقتی قطعه ای از مقتل رو توخلوت خودش میخونه اتیش میگیره،میفهمه معنی این اشکا چیه.. فقط یه مداح میفهمه چرا چهارماه قبل از اینکه محرم بیاد دلشوره میگیری...

فقط یه مداح میتونه بهتراز همه معنی این اشک خلوت رو بفهمه... فقط یه مداح وقتی قطعه ای از مقتل رو ...


#نماهنگ | نغمه پرداز:سیدصالح حسینی
بانوای | حاج میثم مطیعی

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

#نماهنگ | نغمه پرداز:سیدصالح حسینی
بانوای | حاج میثم ...


🎬کلیپ آموزش مداحی کلاس(شهرکرد)
مدرس:سیدصالح حسینی

مورخ:96/8/2 سه شنبه 
بسیج مداحان استان چهارمحال و بختیاری 
اجرای مدح مصیبت هنرجوکلاس 
الگوی اجراهنرجو(حاج محمودکریمی) 
عدم پختگی صدا برای اجرای مدح
🔴عدم تسلط دراجرای محکم وباقدرت
🔴عدم تنفس کافی درآخرمصرع ها
🔴تکلم وبیان نادرست دربرخی کلمات
🔴اعتمادبنفس کافی ومناسب دراجرا
🔴اجرای مناسب آهنگ دراجرای مدح 
جهت ثبتنام کلاس آموزش مداحی باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589 
مدرس کلاس های آموزش مداحی درکشور:
«سیدصالح حسینی»

سایت آموزش مداحی (مداح وب) 
www.madahweb.com

کانال آموزش:
@moodares
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#آموزش_مداحی
#کلاس_مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مداحی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی 
#امام_حسین 
#کربلا 
#اربعین

🎬کلیپ آموزش مداحی کلاس(شهرکرد)
مدرس:سیدصالح حسینی

مورخ:96/8/2 سه شنبه
بسیج مداحان استان چهارمحال ...


© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir