چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...


1_اجرای مدح خوانی سیدصالح حسینی مدرس مداحی درشب ولادت حضرت ابالفضل علیه السلام ۹۸
اجرای مدح خوانی ایشان:
 


2_اجرای سینه زنی واحدسنگین شب هشتم محرم۹۸توسط سیدصالح حسینی مدرس مداحی
اجرا وملودی ایشان:

 


3_اجرای مدح خوانی درباب اغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی درکلاس مداحی شهرکرد توسط مدرس مداحی
سیدصالح حسینی:


 

سبک اول(استادسیدصالح حسینی) 

🔺ساخت ملودی توسط استاد:
              سیدصالح حسینی

🔺اجرای سبک توسط: 
             حاج میثم مطیعی

سبک:
زمینه ضرب تک


🔴آنالیزوتقطیع نتهاوهجاهای سبک👇

✨(قسمت اول)

فا/سل/لا/  سل/فا/فا/فا/   می/فا

می/فا/سل  فا/می/می/می/   ر/می

ر/می/فا/می  ر/ر/ردو/ر   دو/دو/سی/دو

✨(قسمت دوم)

فا/سل/لا/سل       فا/سل/لا/سل

فا/سل/لا/لا         سل/فا/می/سل/فا

می/فا/سل/فا     می/فا/سل/فا

  
می/فا/سل/سل/فا      می/ر/فا/می

چه/کر/ب/لا/ی      پر/ب/لا/یی

ر/می/فا/فا/می       می/فا/فا/می

  ر/می/فا/فا/می       ر/دو/می/ر

✨(قسمت سوم)

سل/لا/سی/سی/لا.   لا/لا/سل/فا/می/فا
فا/سل/لا/لا/سل  سل/سل/فا/می/ر/می

می/فا/سل/فا/می    ر/می/فا/می/ر

دو/ر/می/ر/دو     دو/سی/دو/دو/سی/دو

🔵کلیات معرفی سبک:

 _ساخته شده در دستگاه شور
_شروع بانت(فا)ماژور
_استفاده ازگوشه های جامه دران (ابوعطا)ودرآمد(شور)
_تقطیع هجاهای هرمصرع شعر
_تقطیع نتهای ملودی
_ضرب۴/۴ملودی

🔵جزییات معرفی سبک:

مقدمه این سبک بانت(فا)ماژور آغاز شده ونتهایی که دراین سبک  مورداستفاده قرارگرفته بیشتردرگوشه جامه دران آواز(ابوعطا)ودرآمد(دستگاه شور)گردش داشته به طوری که درهرسه قسمت سبک ازگوشه جامه دران(ابوعطا)استفاده شده ودرانتهای شعرقسمت اول (همیشه ازخطبه ی منا)وهمچنین انتهای قسمت سوم(اثرکرده آن لقمه های حرام)وارد درآمد(دستگاه شور)میشود واگربخواهیم نتهای این ملودی رابه ترتیب ازپردهای بم تازیر درکنارهم مشخص کنیم ،نت (دو)بم ترین قسمت سبک ونت (سی)زیرترین قسمت سبک به حساب میاید ودرواقع این سبک در محدوده ۷نت ازلحاظ پرده های صوتی اجراشده واگربه تقطیع نتها درسبک نگاه کنیم میتوانید کاملامتوجه تعدادنتهای استفاده شده بشویم

ضرب این ملودی ۴/۴است واندازه سرعت ملودی۱۰۶باردردقیقه است وتقریبا سرعت ضرب ۴/۴نیم ثانیه ای است یعنی  بااین توضیح هردقیقه ۵۳بارضرب سینه زده میشود

سبک دوم:
زمینه فاطمیه۹۶
این زمینه توسط استادسیدصالح حسینی بادستگاهای آوازی ساخته شده،که توسط جناب حاج میثم مطیعی اجراشد،ویکباردرهیأت میثاق باشهدای تهران احراشده ویکبارهم در شب شام شهادت حضرت زهراسلام الله علیها دربیت رهبری،اجراشد
باهم این زمینه زیبا رابشنویم«
 


🔴 ملودی سیدصالح حسینی:
"شب سوم محرم الحرام "

("سلام‌ما به صبرواستقامت")

🎙ملودی زمینه بانوای:
«حاج میثم مطیعی»

👆👆👆👆👆👆👆👆


🔴تحلیل نحوه ساخت ملودی:

🔺ضرب ملودی زمینه تک
🔺ساخته شده دردستگاه شور
🔺گوشه درآمد دستگاه شور
🔺گوشه حسینی دستگاه شور
🔺گوشه جامه دران آواز ابوعطا

🔰تحلیل ملودی:
این ملودی درشب سوم محرم 97 که توسط حاج‌میثم مطیعی اجراشد دردستگاه شور وآواز ابوعطا ساخته شده است، این ملودی ازسه قسمت درهربند تشکیل شده است که قسمت اول ملودی:سلام انبیا، سلام اولیا
سلام ما به صبر و استقامتت
سلام جبرئیل، سلام مصطفی
سلام حق به لحظه ی شهادتت
در #درآمد_دستگاه_شور ساخته شده ودراین‌ گوشه گردش داشته است

اما قسمت دوم ملودی:
سوره ی کرامت حسین، آیه آیه عزت حسین
سرور شهیدان حسین، ترجمان قرآن حسین
در #گوشه_حسینی_دستگاه_شور گردش داشته ودراین‌گوشه ساخته شده است واما قسمت سوم اما که تیرخلاص ملودی محسوب میشود،ومستمع رابه وجد می اورد:ثارالله ای شور حق خواهی خورشیداین راهی تا...انتها وارد گوشه ی #جامه_دران_ آواز_ابوعطا میشود
وزیبایی کاررا دوچندان میکندچراکه گوشه #جامه_دران_ابوعطا  یکی از حزن انگیزترین وپرشور ترین‌گوشه هاست که دراجرای سینه زنی بسیارمورداستفاده قرا می گیرد

این ملودی درعین حال که دریک آواز ودستگاه معروف اجراشده اما از تفاوت های زیادی برخوردارمی باشد،و بغییراز قسمت آخر که به گوش شنونده آشناست ملودی تکراری نیست،اما شایدسوال پیش بیاید پس چرا قسمت سوم را از گوشه ای استفاده‌کرده این که به گوش مستمع آشناست،چرا ماننددوقسمت اول، ودوم ،قسمت سوم ملودی را متفاوت نساخته اید؟؟؟
پاسخ روشن است گاهی درملودی ها های زمینه یاشور میطلبد از نوا یاگوشه ای استفاده شود که مستمع باآن اشناست چراکه راحت تروببشتر ارتباط برقرارمیکند،ودرضمن تیرخلاص ملودی هم میشودیعنی درملودی جای هیچ کمی وکاستی وجودنخواهدداشت وملودی را کامل وتکمیل میکند،وبه اصطلاح ملودی حرف برای گفتن دارد،واین یک فن کاربردی در عرصه ملودی سازی محسوب میشود..

🔷ساخت ملودی استاد:
«سیدصالح حسینی»

🔷اجرای ملودی زمینه سوم محرم97:
«حاج میثم مطیعی»
باهم این سبک زیبا را که درمحرم۹۷توسط حاج میثم مطیعی اجرا شده رابشنویمسبک چهارم:
مولودی ولادت حضرت زهراسلام الله علیها سال96
این ملودی توسط استادسیدصالح حسینی دردستگاه ماهور ساخته شده است وتوسط حاج میثم مطیعی اجراشده است
باهم این مولودی زیبا رابشنویم:


سبک پنجم:
شوراباعبدالله اجرادرفاطمیه۹۷
این ملودی توسط استادحسینی ساخته شده،وتوسط خودایشان هم اجرا شده است،باهم این سبک رابشنویمسبک ششم:
سبک واحدسنگین شب هشتم محرم۹۷
ان سبک توسط استادحسینی ساخته وتوسط خودایشان اجراشده است،باهم بشنویم
سبک هفتم:
واحد تندامام حسین علبه السلام درشب سوم محرم۹۷
این سبک توسط استادسیدصالح حسینی دردستگاه
شورو آوازابوعطا ساخته شده،و توسط خودایشان اجراشده است،باهم این سبک زیبا رابشنویم
سبک نهم:
سبک مولودی شور ولادت امام حسین علیه السلام۹۷
این سبک در دستگاه هماینون ساخته شده،وهمانطورکه میدانیددستگاه همایون یک دستگاه غم انگیز میباشد،ودر مداحی
در روضه ومصیبت حتی ببشترین استفاده نسبت به دستگاه های دیگر در روضه را دارد،اما استادحسینی،ازاین دستگاه یک مولودی
شادونشاط آور ساخته اند،که تین نشان میدهد،ازدستگاه غم انگیز هم میتوان استفاده های دیگری کرد،واین همچنین گستردگی
وتنوع دستگاه های ایزانی را نشان میدهد،این سبک توسط خوداستاددر شام ولادت اباعبدالله علیه‌السلام اجراشده است
باهم این مولودی زیبا رابشنویم


 

اینستاگرام ما
ثبت نام کلاس مداحی شماره تماس:
۰۹۳۶۶۰۸۷۵۸۹
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#آموزش_مداحی
#کلاس_مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مداحی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی 
#امام_حسین 
#کربلا 
#اربعین

ثبت نام کلاس مداحی شماره تماس:
۰۹۳۶۶۰۸۷۵۸۹
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب ...


شورمحرم۹۸ بانوای سیدصالح حسینی

دست مادرا رو باید بوسید
ماروبه حسینیه آوردن

#آموزش_مداحی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#سید_صالح_حسینی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#اربعین 
#امام_حسین 
#کربلا 
#مداحی

شورمحرم۹۸ بانوای سیدصالح حسینی

دست مادرا رو باید بوسید
ماروبه حسینیه آوردن

#آموزش_مداحی ...


کارگاه تخصصی نوحه(ملودی سازی)جلسه 
دوم (کلیپ تدریس کارگاه)

زیر نظر مدرسین اقایان
حمید رمی
سیدصالح حسینی

کارگاه تخصصی نوحه(ملودی سازی)جلسه
دوم (کلیپ تدریس کارگاه)

زیر نظر مدرسین اقایان
حمید رمی
سیدصالح ...


نوحه شهادت امام علی علیه السلام شب نوزدهم رمضان سال ۹۴

نوحه شهادت امام علی علیه السلام شب نوزدهم رمضان سال ۹۴


سوابق تدریسی سالهای گذشته به روایت تصویر
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#محصولات_آموزشی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#بهداشت_حنجره 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی 
#امام_حسین 
#اربعین 
#تناسب_دستگاه_های_آوازی_در_شعر_خوان
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری

سوابق تدریسی سالهای گذشته به روایت تصویر
#مدرس_سید_صالح_حسینی
#محصولات_آموزشی ...


(کارگاه مجازی نوحه)
جهت شرکت در کارگاه نام وشهر خود را به همراه ۳اثر به آیدی زیر در تلگرام وایتا ارسال فرمایید
asir1372

(کارگاه مجازی نوحه)
جهت شرکت در کارگاه نام وشهر خود را به همراه ۳اثر به آیدی زیر در تلگرام وایتا ...


آموزش مداحی بصورت خصوصی حضوری و خصوصی مجازی  ثبت نام باشماره یاایدی زیر در
تلگرام:۰۹۳۶۶۰۸۷۵۸۹
@moodares12

آموزش مداحی بصورت خصوصی حضوری و خصوصی مجازی ثبت نام باشماره یاایدی زیر ...


ملودی سیدصالح حسینی بانوای حاج میثم مطیعی فاطمیه۹۶

ملودی سیدصالح حسینی بانوای حاج میثم مطیعی فاطمیه۹۶


ملودی سیدصالح حسینی بانوای حاج میثم مطیعی

ملودی سیدصالح حسینی بانوای حاج میثم مطیعی


بخشی از آموزش کارگاه نوحه سرایی

بخشی از آموزش کارگاه نوحه سراییملودی سیدصالح حسینی بانوای حاج میثم مطیعی شب سوم
محرم۹۶

ملودی سیدصالح حسینی بانوای حاج میثم مطیعی شب سوم
محرم۹۶


© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir